Ameryka w twojej bibliotece

Tekst alt

Dyskusyjny Klub Książki

Konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2017
oraz Bibliotekę Roku 2017 województwa świętokrzyskiego

Statystyka gości

Naszą witrynę przegląda teraz 150 gości 
Strona główna Programy Operacyjne

Programy Operacyjne 2017 r.

mkidnW 2017 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

  kwota dotacji: 52 906,00 zł

  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 755 800 zł.

  Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


  nprclogologo Biblioteki Narodowej

 • Szkolenia dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego pod hasłem „Twórczo i edukacyjnie w bibliotece”

  kwota dotacji: 13 440,00 zł

  całkowity koszt projektu: 18 380,00 zł

  Projekt realizowany w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Partnerstwo dla książki”, którego celem jest poprawa dostępu do książki i wzmocnienie kulturotwórczej roli bibliotek poprzez uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom. Szkolenia będą realizowane od września do listopada 2017 r.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Dyskusyjne Kluby Książki

  kwota dotacji: 88 110,00 zł

  Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.


  iklogonprclogo
  dkk

Programy Operacyjne 2016 r.

mkidnW 2016 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

Programy Operacyjne 2015 r.

mkidnW 2015 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

Programy Operacyjne 2014 r.

mkidnW 2014 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek z Programu Biblioteki Narodowej

  W ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 1 Biblioteka otrzymała kwotę dotacji: 29.503,00 zł
  Za w/w kwotę zakupiono ogółem 1335 wol. książek z zakresu literatury oraz innych dziedzin wiedzy, w tym:
  551 wol. książek dla dorosłych na kwotę 19.669,00 zł
  784 wol. książek dla dzieci i młodzieży na kwotę 9.834,00 zł

  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 590 055 zł.

  Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


  nprclogologo Biblioteki Narodowej

 • Dyskusyjne Kluby Książki

  kwota dotacji: 72 000,00 zł

  Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.


  iklogonprclogo
  dkk

 • Szkolenia dla bibliotekarzy 2014

  kwota dotacji: 8 030,00 zł

  Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.


  iklogonprclogo

Programy Operacyjne 2013 r.

mkidnW 2013 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Wydawanie nieodpłatnego czasopisma "Świętokrzyskie. Środowisko. Dziedzictwo kulturowe. Edukacja regionalna" w wersji papierowej, online oraz na czytniki elektroniczne - Kindle, iPhone, iPad w ramach programu / priorytetu Promocja literatury i czytelnictwa / Czasopisma (15 000 zł)

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa otrzymała środki z MKiDN na realizację zadania, którego celem jest wspieranie realizowanej w placówkach oświatowych edukacji regionalnej, będącej ważnym elementem kształcenia i wychowania młodzieży. Pismo prezentuje, obok materiałów z zakresu wiedzy o regionie, jego kulturze i ważnych wydarzeń w jego historii, także zagadnienia edukacji regionalnej w aspekcie różnorodności kultur oraz ich wzajemnych oddziaływań i integracji. Na łamach czasopisma promowane są działania artystyczne grup rekonstrukcji historycznej oraz scenariusze inscenizacji historycznych. Ponadto czytelnik zapoznaje się z recenzjami nowości wydawniczych, zagadnieniami poświęconymi kulturze i sztuce współczesnej, a także z informacjami o konkursach edukacyjno - społecznych dla młodzieży. Wydawanie pisma prowadzi do zwiększenia zainteresowania kulturą, integruje środowisko badaczy kultury w regionie, pomaga w edukacji nauczycielom i pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Wersja elektroniczna pisma umożliwia (poprzez czytnik) , korzystanie z zawartych w nim treści, osobom niewidomym lub słabo widzącym oraz rozpropagowanie go wśród młodzieży korzystającej z nowoczesnej technologii (iPhone, iPad,tablet). Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi 25 000 zł, dofinansowanie MKiDN - 15 000 zł.

 • Modernizacja i rozbudowa pracowni Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz systemu archiwizacji i przechowywania zbiorów cyfrowych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ priorytet Digitalizacja (65 418,00 zł)

  Głównym celem zadania jest stworzenie lepszych warunków skanowania zbiorów regionalnych i zabytkowych oraz tworzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania materiałów cyfrowych w pierwszej i największej w regionie świętokrzyskim bibliotece cyfrowej, w której gromadzone i publikowane są zbiory pozyskiwane w ramach współpracy z innymi instytucjami kultury. W ramach realizacji zadania zmodernizowano skaner dziełowy Bookeye 3 A1 poprzez wymianę lamp na nowe lampy LED o żywotności 50000 godzin, uruchomiono w pracowni digitalizacji cztery stanowiska komputerowe wyposażone w monitory z możliwością kalibracji, zwiększono zasoby macierzy dyskowej HP P2000 o 10 dysków o pojemności 1 TB każdy, a także zakupiono aktualizacje oprogramowania Document Express Professional (3 licencje) do tworzenia plików w formacie DJVU w celu ich publikacji w portalu Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz aktualizacje pakietu Adobe Creative Suite do przetwarzania zdigitalizowanych zbiorów. Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi 82 008,00 zł, środki finansowe Programu Kultura+ 65 418,00 zł.

 • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

  kwota dotacji: 29 466,00 zł (1517 wol.)

  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 589 324 zł.

  Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.

 • Dyskusyjne Kluby Książki

  kwota dotacji: 57 200,00 zł

  Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki.


  iklogonprclogo
  dkk

Programy Operacyjne 2012 r.

mkidnW 2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Rozbudowa infrastruktury technicznej Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury (34 440 zł)
  Instalacja serwera

  Fotogaleria

  Instalacja serwera

  Fotogaleria

  Instalacja serwera

  Fotogaleria

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury otrzymała środki z MKiDN na realizację zadania, którego celem było: rozwój infrastruktury informatycznej poprzez wdrażanie nowych technologii, rozbudowa pamięci masowych służących do przechowywania i udostępniania zbiorów regionalnych i zabytkowych, zabezpieczenie procesu przetwarzania i gromadzenia digitalizowanych zbiorów oraz podniesienie jakości oferty Biblioteki. W ramach Programu zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy: serwer wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji usług serwerowych Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej, macierz dyskową (1 zestaw: półka z dyskami, 2 kontrolery dysków). Zrealizowane zadanie pozwoli na kontynuację prac nad powiększaniem zasobów ŚBC oraz przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług bibliotecznych. Koszt całkowity zrealizowanego zadania wyniósł 68 880 zł, dofinansowanie MKiDN - 34 440 zł.

 • Zakup nowości wydawniczych (29 140 zł; 1419 wol.)
  Program: Promocja czytelnictwa, Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek
  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 582 860 zł.
 • Szkolenie dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka+ (61 600 zł)

  mkidnBiblioteka od 2010 r. w ramach Programu organizuje szkolenia dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. Cykl szkoleń obejmuje trzy bloki tematyczne: organizację i zarządzanie biblioteką, nowe technologie i rozwój nowych umiejętności wykraczających poza tradycyjne kompetencje zawodowe.

  Szczegółowa tematyka programu szkoleniowego realizowanego w 2012 roku:

  • Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  • Kompetencje osobiste w podnoszeniu efektywności pracy
  • Korzystanie z usług i zasobów Internetu. Edycja grafiki komputerowej
  • Biblioteka bez barier - usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych
  • Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo w bibliotekach?
  • Jak być skutecznym w kontaktach z innymi - komunikacja w społeczności lokalnej?
  • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych.

  Na zajęciach wykorzystywane są różne metody szkoleniowe, m.in. wykłady, warsztaty, projekcje filmów, dyskusje, scenki, inscenizacje, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i w grupach, a na szkoleniach wyjazdowych uczestnicy zapoznają się z organizacją i działalnością nowoczesnych bibliotek publicznych, poznają nowe trendy w architekturze i wyposażeniu bibliotek.

  W 2012 roku w szesnastodniowym cyklu szkoleniowym bierze udział 31 bibliotekarzy. Ogółem w latach 2010-2012 w ramach programu Biblioteka+ przeszkolono 85 bibliotekarzy.

  Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

 • Dyskusyjne Kluby Książki (57 200 zł)
  Projekt kulturalny: Dyskusyjne Kluby Książki
 • Kraszewski. Komputery dla bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 ze środków Instytutu Książki (94 080 zł)

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 pn. Kraszewski. Komputery dla bibliotek otrzymała środki (94 080 zł) na realizację zadania: Modernizacja infrastruktury sieci lokalnej biblioteki. Zrealizowana inwestycja poprawi funkcjonowanie infrastruktury sieciowej, umożliwi podniesienie standardów korzystania z zasobów katalogowych, cyfrowych, baz danych oraz internetowych udostępnianych przez Bibliotekę.

  Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Dyskusyjne Kluby Książki w 2011 r.

W 2011 roku Dyskusyjne Kluby Książki działały w 45 bibliotekach publicznych województwa świętokrzyskiego. DKK adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach. W województwie świętokrzyskim klubowiczami są przedstawiciele różnych grup zawodowych i wiekowych zarówno gimnazjaliści, jak i emeryci. Obecnie działa 6 klubów młodzieżowych. W dyspozycji klubowiczów znajduje się 414 tytułów różnych powieści autorów polskich i obcych, biografii, wspomnień. W 2011 roku w 370 klubowych spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 2900 czytelników. W 30 spotkaniach autorskich zorganizowanych w ramach projektu brało udział 1140 osób. W Chęcinach i Samsonowie Ewa Nowak poprowadziła warsztaty pisarskie dla klubowiczów. Moderatorzy trzykrotnie wzięli udział w szkoleniach poświęconych prowadzeniu klubów oraz sztuce dyskusji.

Projekt kulturalny Dyskusyjne Kluby Książki wpisuje się w wieloletni ogólnopolski program promocji czytelnictwa Instytutu Książki. Zadanie wykonaliśmy dzięki dotacjom z Instytutu Książki (49 400 zł), dotacji własnej WBP oraz zaangażowanych bibliotek samorządowych.

Konserwacja XVI wiecznych zabytków sztuki drukarskiej 2011 r.

mkidnW ramach dofinansowania zadania realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu operacyjnego: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu: Wspieranie działań muzealnych, nazwa zadania: Konserwacja XVI-wiecznych zabytków sztuki drukarskiej Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach w roku 2011 poddała konserwacji i renowacji trzy stare druki.

Fotogaleria

Pierwszy, autorstwa Caspara Schütza, Historia rerum Prussicarum wydany przez Henninga Grosse w roku 1599, drugi pochodzący ze słynnej oficyny Krzysztofa Plantina, Sacrosancti et oecumenici Concilii tridentini z 1571 roku oraz trzeci z 1553 roku, pochodzący z bazylejskiej oficyny Jana Oporina, autorstwa Johanna Sagittariusa, niemieckiego teologa luterańskiego pt. Canones conciliorum omnium, qui a primo apostolo rum. Renowacja dzieł została wykonana w Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków S.A., Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry w Toruniu. Koszt całości zadania to 40 000 zł, dofinansowanie MKiDN 26 000 zł.

Programy Operacyjne 2011 r.

W 2011 roku w ramach PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach otrzymała środki na realizację zadań:

 • Konserwacja XVI-wiecznych starodruków (26 000 zł)
 • Zakup nowości wydawniczych (25 000 zł; 835 wol.)
  Program: Promocja czytelnictwa, Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek
  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 500 610 zł.
 • Szkolenie dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka+ (49 000 zł)
 • Dyskusyjne Kluby Książki (49 400 zł)
  Projekt kulturalny: Dyskusyjne Kluby Książki

Cykl Szkoleń dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka Plus 2011 r.

bibplus6 grudnia 2011 r. WBP zakończyła realizację cyklu szkoleniowego dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego organizowanego w ramach programu Biblioteka Plus. W szkoleniach uczestniczyło 22 bibliotekarzy, zajęcia prowadziło 10 trenerów, na salach szkoleniowych uczestnicy spędzili 98 godzin.

Przygotowując program szkoleniowy na rok 2011 szczergółowo analizowaliśmy wyniki ankiet ewaluacyjnych po szkoleniach organizowanych w 2010 roku, a także zwróciliśmy się do uczestników o ocenę pełnego cyklu i podpowiedzi, co należy zmienić w programie szkoleniowym, jakie zagadnienia były przydatne, z których można zrezygnować, a które należałoby poszerzyć. I tak powstał zarys programowy cyklu szkoleniowego na rok 2011.

Zgodnie z regulaminem programu zrelizowano trzy bloki tematyczne:

I. Organizacja i zarządzanie biblioteką

Prawo pracy w praktyce (1 dzień - 6 godzin szkoleniowych). Warsztaty poprowadziła Barbara Kaszycka z Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Program szkolenia obejmował zagadnienia m.in. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, który stosuje się do pracowników bibliotek, najdogodniejszego systemu czasu pracy, oraz w jaki sposób możną uchronić się przed planowaniem pracy w godzinach nadliczbowych i przed stratami czasu pracy pracowników w instytucjach kultury.

Wyjazd szkoleniowy do Mediateki START META. Uczestnicy zapoznali się z organizacją i działalnością biblioteki publicznej, która jest połączeniem nowoczesnej, skomputeryzowanej placówki z centrum edukacyjnym wyposażonym w stanowiska do samodzielnej nauki, przeprowadzania eksperymentów, a także twórczej zabawy.

II. Nowe technologie

Uczestnikom zaproponowaliśmy dwa bloki tematyczne. Każdy uczestnik miał możliwość wyboru tematyki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach szkoleniowych. Każda grupa realizowała czterodniowy program szkoleniowy. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej WBP,a każdy uczestnik pracował indywidualnie przy własnym komputerze.

I grupa - Obsługa pakietu MS Office: arkusze kalkulacyjne - Excel, edytor tekstu Word, obsługa programów graficznych - Power Point. Szkolenie prowadził Mariusz Stec (WBP w Kielcach). Tematyka szkolenia obejmowała poznanie na poziomie podstawowym programu Word, Excel, Power Point. Uczestnicy poznawali programy poprzez szereg ćwiczeń, z których większość nawiązywała do sytuacji z życia biblioteki - np. statystyki bibliotecznej. Uzupełnieniem ćwiczeń przygotowanych przez trenera jest podręcznik "@bc użytkownika Microsoft Office 2007", który otrzymali uczestnicy warsztatów.

II grupa wybrała tematykę, która zapoznała ich z zasadami budowania stron internetowych. Ten blok realizowało dwóch trenerów. Pierwsze dwa dni zaplanowane zostały z myślą o osobach rozpoczynających pracę z Internetem - Obsługa Internetu i poczty elektronicznej. Przygotowanie grafiki na strony WWW. W ramach zajęć zrealizowano zagadnienia związane zarówno z wykorzystaniem Internetu jako źródła informacji, jak i komunikacji. Uczestnicy szkoleń m.in. poznali najpopularniejsze serwisy internetowe, dowiedzieli się, jak wyszukiwać informacje, jak zakładać skrzynki pocztowe. Przygotowywali grafikę na potrzeby Internetu za pomocą programów Gimp oraz Microsoft Picture Manager. Warsztaty poprowadzili Aneta Strzępka i Karol Krakowiak (WBP w Kielcach). Kolejne dwa dni szkoleniowe przeznaczono na Projektowanie i tworzenie witryny internetowej. Uczestnicy poprzez ćwiczenia zdobyli praktyczne umiejętności tworzenia prostych serwisów internetowych. Dowiedzieli się, gdzie szukać najlepszych kreatorów do łatwego tworzenia stron WWW, jak założyć konto w wybranym serwisie, jak zbudować strukturę swojej pierwszej strony www. Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe - podręcznik "Twoja pierwsza strona WWW".

III. Rozwój nowych umiejętności wykraczających poza tradycyjne kompetencje zawodowe

Fotogaleria

Miejsce bez barier - usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Szkolenie poprowadzili Piotr Todys (Fundacja TUS) i Dominik Rymer (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji) - trener poruszający się na wózku, co dla wielu uczestników szkolenia było zaskoczeniem. Obecność osoby niepełnosprawnej uświadomiła uczestnikom, jak bariery architektoniczne, mentalne utrudniają takim osobom kontakt ze społecznością i jak bardzo potrzebują codziennego dostępu do różnych instytucji publicznych.

Budowanie relacji z czytelnikiem - zasady, techniki i praktyka profesjonalnej obsługi klienta w nowoczesnej bibliotece - jak skutecznie komunikować się z użytkownikami bibliotek. Na zajęciach uczestnicy poszerzyli wiedzę dotyczącą umiejętności interpersonalnych, prezentacji siebie, umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku bibliotekarza. Zdobyli wiedzę, jak świadomie i skutecznie komunikować się z innymi osobami w codziennym życiu zawodowym i osobistym, a także, jak rozpoznawać potrzeby użytkowników bibliotek. Szkolenie poprowadziła Urszula Cimoch - specjalistka ds. informatyki, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP w Warszawie.

Sztukę prezentacji i wystąpień publicznych wprowadziła uczestników warsztatów Magdalena Fudala - konsultantka i doradca ds. wizerunku i strategii komunikacji z otoczeniem. Zajęcia odbywały się dwóch grupach szkoleniowych. Uczestnicy doskonalili umiejętności występowania publicznego i prowadzenia prezentacji na forum publicznym. Ćwiczenia praktyczne rejestrowane były za pomocą kamery, a nagrany materiał zaprezentowany został na forum grupy i szczegółowo omawiany przez uczestników i trenera.

Od czytania do działania – biblioteka miejscem wspierania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez poznanie różnorodnych form pracy z tekstem literackim bibliotekarze doskonalili umiejętności zawodowe. Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy uczestników na temat niekonwencjonalnych metod pracy z tekstem literackim, dzięki termu wzbogacą pracę biblioteczną o działania animacji społeczno-kulturalnej, m.in. działania teatralne, imprezy promujące książkę i czytelnictwo. Zajęcia poprowadziły: Anna Sadowska i Grażyna Sobieska–Szostakiewicz - trenerki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Na zajęciach zastosowano różne metody szkoleniowe, m.in. wykłady, warsztaty, projekcje filmów, dyskusje, scenki, inscenizacje, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i w grupach.

15 grudnia na seminarium dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego dyrektor WBP w Kielcach, Andrzej Dąbrowski wręczył uczestnikom świadectwa ukończenia cyklu szkoleniowego.

W cyklach szkoleniowych organizowanych w ramach programu Biblioteka+ w latach 2010-2011 brało udział 54 bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Kanał informacyjny

KATOLOG ONLINE

Kliknij, jeżeli szukasz książki

Kliknij, aby zgłosić propozycje zakupu

Książka na telefon

Biblioteka bez barier

Wykaz czasopism 2018

Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjny Klub Książki

Logo obchodów jubileuszu 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

20-lecie Województwa Świętokrzyskiego

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

Zarządzenie Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Plakat promujący gry PlayStation VR dostępne w Mediatece

Komunikat dotyczący służby przygotowawczej w korpusie szeregowych od 8 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

Rozbudowa Biblioteki

Z naszej bajki

Świętokrzyska Karta Seniora

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze