Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Witamy na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Kontakt z Wypożyczalnią:

 wtorek, środa, sobota: 8:30-15:00; czwartek, piątek: 11:30-19:00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: www.wbp.kielce.pl, konwent.wbp.kielce.pl, archiwalna.wbp.kielce.plfmb15.wbp.kielce.pl.


wbp.kielce.pl – Strona Główna Biblioteki

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-31

Status strony pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada specjalne Menu dostępności, które można uruchomić klikając na ikonę w lewym górnym rogu strony, lub przy pomocy klawiszy CTRL+U.


konwent.wbp.kielce.pl – Strona Wielkiego Boju Planszówkowego

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-13

Status strony pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego.
  • Filmy zamieszczone na stronie nie posiadają audio transkrypcji ani deskrypcji.

fmb15.wbp.kielce.pl – Strona 15. Forum Młodych Bibliotekarzy

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-10

Status strony pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


archiwalna.wbp.kielce.pl – Archiwalna Witryna Biblioteki

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-01

Status strony pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Została wykonana w technologii obecnie przestarzałej, poprawienie dostępności strony niosłoby ze sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego. Została zastąpiona nową wersją, obecnie nie jest już aktualizowana i pozostaje dostępna jedynie w celach archiwalnych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot przy wykorzystaniu narzędzia WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Maciej Gubała pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu +48 41 361-53-51 w. 229. Tą sama droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.


Dostępność architektoniczna

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce

Siedziba Biblioteki jest obiektem bez barier urbanistycznych i architektonicznych, wyposażona w podjazdy, barierki i windę.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. ks. P. Ściegiennego (wejście główne) i od ul. Zgoda (od strony parkingu). Do wejścia głównego prowadzą schody a w jego sąsiedztwie (od strony hansegrandu) wyznaczony jest ciąg komunikacyjny dla osób niepełnosprawnych, prowadzący do windy. Od strony parkingu znajduje się również podjazd dla wózków. W holu wejścia głównego znajduje się Punkt rejestracji czytelników i informacji o ofercie Biblioteki. 

Dla osób na wózkach dostępne są ciągi komunikacyjne i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku Biblioteki. 

Na pierwszym i drugim piętrze wydzielono specjalnie wyposażone i przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne pomieszczenia sanitarne, zlokalizowane na wprost klatki schodowej.

Wydzielono miejsce parkingowe dla pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne z bezpośrednim dostępem do ciągów komunikacyjnych zewnętrznych zaprojektowanych i wykonanych bez barier architektonicznych tj. schodów, progów, krawężników.

Na parterze budynku zorganizowano dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich stanowisko komputerowe z dostępem do baz bibliotecznych.

Wszystkie korytarze i przejścia umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.

Do budynku Biblioteki i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla odwiedzających można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

GODZINY OTWARCIA

(od 1 lipca
do 31 sierpnia)

Wtorek

  830 - 1500

Środa

  830 - 1500

Czwartek

1130 - 1900

Piątek

1130 - 1900

Sobota

  830 - 1500

Back to top