BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
(dane statystyczne wg stanu na 31 grudnia 2019 r.)

Sieć bibliotek tworzy ogółem 266 bibliotek (78 w miastach, 188 bibliotek wiejskich).

Stan zbiorów ogółem: 4 345 357 jednostki inwentarzowe; zakupiono ogółem 107 633 jedn. inw. na kwotę 2 365 286 zł, w tym ze środków własnych 70 582 jedn. inw. na kwotę 1 551 598 zł, z dotacji MKiDN 34 265 jedn. inw. na kwotę 745 952 zł.

Zarejestrowano ogółem 155 426 czytelników oraz 3 251 659 wypożyczenia (książek, czasopism, zbiorów specjalnych).

Na miejscu w czytelniach zarejestrowano 786 188 udostępnionych materiałów bibliotecznych, 456 133 udzielonych informacji, 141 544 osób korzystających z Internetu.

Odwiedziny ogółem: 2 317 387 osoby, w tym 256 862 uczestników imprez bibliotecznych.